Porównaj (0)

Projekty EU

Projekt pn.: „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w przedsiębiorstwie PUNTA Robert Malinowski”
 
W ramach Osi priorytetowej 1 - „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”,
Działania 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”,
Poddziałania 1.4.3 - „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
Wkład Funduszy Europejskich:
 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wysokość dofinansowania wynosi: 680.020,06 zł, co stanowi 82,99% kosztów kwalifikowanych projektu.
 
Wartość projektu:
 
Całkowita wartość projektu wynosi: 1.082.892,00 zł
 
Okres realizacji projektu:
 
Planowany termin realizacji projektu od 01.08.2018 roku do 31.03.2022 roku.
 
Cele projektu:
 
Celem głównym projektu jest wdrożenie dedykowanych rozwiązań TIK w działalności firmy.
 
Planowane efekty:
 
Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie poziomu kompetycji zawodowych pracowników firmy, podniesienie jakości zarządzania firmą poprzez doradztwo zewnętrzne, doposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesny sprzęt IT pod potrzeby przewidzianego do zakupienia oprogramowania, wprowadzenie i ulepszenie usług na rzecz klientów firmy, ze szczególnym uwzględnieniem głównej grupy klientów tj. podmiotów z branży drzewno-meblarskiej, poprawa konkurencyjności firmy, rozwój eksportu oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.